UNGDOMSDIALOG

koncept för medborgardialog för unga

Ungdomsdialog – på uppdrag av Örebro kommun

Ett hedrande uppdrag av Örebro kommun
Hösten 2013 fick Scenit (dåvarande Föreningen Kulturhuset) i uppdrag av Kulturnämnden och Fritidsnämnden i Örebro kommun att ta fram ett koncept för hur respektive nämnds arbete med medborgardialog för unga – även kallat ungdomsdialog – kan och bör bedrivas; en plattform för dialog mellan ungdomar och politiker.

Ett år senare, 2014, levererade Scenit:s dåvarande verksamhetschef Siavash Vatanijalal ett koncept med en modellbeskrivning som under efterföljande år testades och slutrapporterades.

Tydligt resultat
Överlag var både förvaltning, tjänstepersoner och politiker nöjda med modellen, men med det sagt hade arbetet bara börjat. En tydlig slutsats i arbetet var att det krävs ett tydligt, kommunalt krafttag för att implementera tanken om ungdomsdialoger genomgående i Örebro kommuns alla förvaltningar, och vår slutsats är att kommunen bör ha minst en tjänsteperson som övergripande ansvarig för ungdomsdialogarbetet.

Nedan kan du ladda ned och läsa både modellbeskrivningen och slutrapporten.

Vid frågor eller funderingar kan du kontakta
Siavash Vatanijalal.

Modellbeskrivning (2014)

Slutrapport (2015)

VÅRA MEDLEMSORGANISATIONER

ANSLUT  STUDIEFÖRBUND