UNGDOMSDIALOG

koncept för medborgardialog för unga

Ungdomsdialog-projekt på uppdrag av Örebro kommun

Ett hedrande uppdrag av Örebro kommun
Hösten 2013 fick Scenit (dåvarande Föreningen Kulturhuset) i uppdrag av Kulturnämnden och Fritidsnämnden i Örebro kommun att ta fram ett koncept och en färdig modell för hur respektive nämnds arbete med medborgardialog för unga – även kallat ungdomsdialog – kan och bör bedrivas; en plattform för dialog mellan ungdomar och politiker.

Ett år senare, 2014, levererades ett koncept med en modellbeskrivning som under efterföljande år testades och slutrapporterades.

Tydligt resultat
Överlag var både förvaltning, tjänstepersoner och politiker nöjda med modellen, men med det sagt har arbetet bara börjat. Det krävs i vår mening ett krafttag för att implementera tanken om ungdomsdialoger genomgående i Örebro kommun alla förvaltningar, och vår slutsats är att kommunen bör ha minst en person som övergripande ansvarig för ungdomsdialogarbetet.

Nedan kan du ladda ned och läsa vår modellbeskrivning och slutrapport.

Modellbeskrivning (2014)

Slutrapport (2015)

VÅRA MEDLEMSORGANISATIONER

ANSLUT  STUDIEFÖRBUND